07.04.2024 22:39

Politica de confidențialitate
privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu cerințele Regulamentului nr. 679/2016 al Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene cu privire la Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date
1. Informații generale
Start Plan Progres S.R.L., cu sediul in Deva, Str. M.Viteazu 45/4, județul Hunedoara, CUI: 40630323, persoană juridică înregistrată în conformitate cu legislatia din Romania
si
Algorithmics Global FZE, Dubai World Trade Centre, Office 3-One Central,etaj 3, smart desk 258-1, persoană juridică înregistrată în conformitate cu legislația Emiratele Arabe Unite, în calitate de operator asociat, conform Articolul 26 Regulamentul (UE) 2016/679, (denumiti în continuare Algorithmics) informează persoanele vizate situate pe teritoriul Uniunii Europene cu privire la datele cu caracter personal sau a datelor personale obținute de pe teritoriul Uniunii Europeane, despre principiile procesării datelor cu caracter personal utilizate de Algorithmics în conformitate cu cerințele Regulamentului nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene„ privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date "Regulamentul General privind Protecția Datelor (în continuare - GDPR).
Algorithmics ia măsuri organizatorice și tehnice necesare și suficiente pentru a proteja datele personale ale persoanelor menționate mai sus de accesul neautorizat sau accidental, distrugerea, modificarea, blocarea, copierea, distribuirea sau alte acțiuni ilegale întreprinse de terți.
2. Temeiul legal al prelucrării datelor
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate in baza consimtamantului pe care ni l-ati oferit odata cu inregistrarea pe site pentru inscrierea la cursuri, la lecțiile demonstrative sau pentru a cere informații.
3. Scopul prelucrarii informatiilor cu caracter personal
Algorithmics poate utiliza datele elevilor săi si reprezentantilor lor legali (denumiti în continuare Clienții) pentru următoarele scopuri:
pentru a crea autentificări și parole pentru clienții menționați mai sus pentru a putea lucra cu Platforma;
pentru a analiza rezultatele modului în care Clienții lucrează cu Platforma si pentru a le oferi o abordare individualizată a lucrului cu Platforma;
pentru organizarea comunicării directe între Algorithmics și Clienții săi, inclusiv pentru listele de e-mailuri publicitare, dacă Clientul și-a exprimat consimțământul corespunzător;
să faciliteze colaborarea dintre Client și Algorithmics și să obțină rezultate bune ale acestei colaborări;
activitati ce tin de programul de scolarizare (evaluare, notare, comunicare directa etc.)
4. Ce date cu caracter personal prelucrăm si cum le obtinem
4.1. Informații personale de la Clienții lor:
Numele, vârsta și datele de contact ale Clienților; Informații despre un Client primite în timpul prestării de servicii către Client de către Algorithmics, inclusiv date despre lucrul în Platforma;
Imagini fotografice și / sau video;
Nume și informații de contact (telefon, email);
Informații despre activitatea de pe Site, inclusiv adrese IP, date cookie, informații despre browsere (sau alte programe care accesează Site-ul și Platforma), specificații tehnice ale echipamentelor și software-ului utilizate de utilizatori, datele și orele de acces la Platforma sau Site, adresele paginilor solicitate și alte informații similare.
4.2 Algorithmics primește date de la Clientii săi, care sunt transmise automat de site-ul Algorithmics https://hunedoara.alg.academy/ro, (denumit în continuare Site) în timpul utilizării software-ului instalat pe un dispozitiv.
4.3 Date cu caracter personal 

pot fi colectate sau accesate în mai multe moduri, printre care:
• direct de la dvs. (fie în scris pe email, pe site sau pe platfoermele de social media, fie verbal);
• generate de Algorithmics prin intermediul conversațiilor, corespondenței etc.
Dacă accesați site-ul nostru, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal și prin intermediul modulelor Cookie, așa cum se specifică în notificarea noastră privind modulele Cookie.
Toate datele cu caracter personal sunt trimise către Algorithmics în scopuri strict predeterminate.
Algorithmics confirmă importanța procesării datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul 679/2016 și informează ca prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clienților se realizează numai dacă se aplică una dintre următoarele condiții:
- Clientul a consimțit la prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

- Prelucrarea este necesară pentru ca Algorithmics să-și îndeplinească obligațiile legale;
Inscrierea la cursurile Algorithmics se poate face exclusiv pe site. Consimtamantul de prelucrare a datelor cu character personal, in scopul furnizarii serviciilor pentru care a optat clientul este dat in momentul uin care clientul completeaza benevol datele de inregistrare pe site.
5. Securitate

Algorithmics tine cont de securitatea datelor datelor cu caracter personal si aplica un nivel adecvat al securității, motiv pentru care am implementat proceduri fizice, electronice și administrative rezonabile, pentru a proteja datele pe care le prelucrăm împotriva distrugerii, pierderii, modificării, divulgării neautorizate sau accesului la date cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod, în mod accidental sau ilicit. Politicile noastre pentru securitatea informațiilor respectă îndeaproape standardele internaționale general acceptate și sunt revizuite și actualizate în mod regulat, după cum este necesar în funcție de necesitățile noastre profesionale, modificările tehnologice și cerințele de reglementare. Accesul la datele dvs. cu caracter personal este acordat doar personalului, prestatorilor de servicii sau afiliaților Algorithmics care au nevoie să le cunoască pentru activitatea lor profesională sau care le solicită pentru a-și putea îndeplini sarcinile. În cazul unei încălcări legate de datele cu caracter personal, Algorithmics va urma toate legile referitoare la informările impuse în astfel de situații.
6. Perioada si locul de stocare a datelor
Stocarea datelor cu caracter personal nu se face mai mult decât necesită prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă perioada de stocare a datelor cu caracter personal nu este stabilită prin lege sau prin acord. Datele personale sunt pastrate pentru maximum doi ani dupa incheierea relatiei de orice tip cu persoanele vizate (incheierea furnizarii serviciilor de predare, lectiile demonstrative, incheierea relatiilor contractuale cu angajatii si colaboratorii sai). Datele personale vor fi pastrate pentru o perioada mai mare doar daca legea prevede in acest sens.
Serverele Algorithmics care stocheaza datele cu caracter personal sunt localizate in Finlanda.
7. Drepturile persoanei vizate în conformitate cu GDPR
Pentru comoditatea dvs., Algorithmics oferă mai jos lista drepturilor persoanei vizate in ce priveste datele cu caracter personal. Următoarea listă conține informații despre drepturile dvs. legale, ce provin din legile în vigoare privind protecția datelor:
Dreptul de retragere a consimțământului: Acolo unde prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se bazează pe consimțământul dvs., puteți retrage în orice moment respectivul consimțământ, urmând procedurile descrise în formularul de consimțământ asociat. Asigurăm faptul că retragerea consimțământului este posibilă prin același mijloc prin care a fost acordat – ex. electronic.
Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal referitoare la dvs. Depunem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal aflate în posesia noastră sau controlul nostru, care sunt utilizate în mod continuu, exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații pe care le avem la dispoziție.
Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricții privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, dacă - contestați acuratețea datelor dvs. cu caracter personal pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica acuratețea, - prelucrarea este ilegală și solicitați restricția de prelucrare, mai degrabă decât ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, - nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale sau - ridicați obiecții cu privire la prelucrare în timp ce verificăm dacă temeiurile noastre legale le depășesc pe ale dvs.
Dreptul la acces: Puteți să ne solicitați informații despre datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs., inclusiv informații despre categoriile de date cu caracter personal care sunt în posesia noastră sau sub controlul nostru, pentru ce sunt utilizate, de unde le-am colectat, dacă nu le-am colectat direct de la dvs. și cui au fost dezvăluite, dacă este cazul. Puteți obține de la noi o copie gratuită a datelor cu caracter personal pe care le deținem cu privire la dvs. Ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru fiecare copie suplimentară pe care o puteți solicita.
Dreptul la transfer: La cererea dvs., vom transfera datele dvs. cu caracter personal unui alt operator, în cazul în care este posibil din punct de vedere tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se efectueze pe baza consimțământului dvs. sau să fie necesară pentru executarea unui contract. În loc să primiți o copie a datelor dvs. cu caracter personal, puteți solicita să transferăm direct datele către un alt operator specificat de dvs.
Dreptul la ștergere: Puteți obține de la noi ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, în cazul în care:
- datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
- persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
- persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) dreptul la opoziție
- există neclarități ce vizează legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
- datele trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale ce îi revine operatorului;
- datele cu caracter personal aparțin unor copii cu vârsta sub 16 ani
Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară, Algorithmics va pastra datele:

- pentru respectarea unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi;
- în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;
- pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.
Dreptul la obiecții: Aveți dreptul de a ridica obiecții, în orice moment, cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal datorită situației dvs. speciale, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dvs., ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți. În acest caz, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal decât dacă putem demonstra motive legitime și interese superioare pentru prelucrarea în cauză sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale. Dacă ridicați obiecții cu privire la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau restricționarea prelucrării acestora de către noi.
Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei presupuse încălcări a legilor aplicabile în materie deconfidențialitate, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor din țara în carelocuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare.
8. Transferuri internaționale de date cu caracter personal
În conformitate cu obiectivele și cerințele legislative prestabilite, Algorithmics va transfera/ prelucra dateledumneavoastra cu caracter personal in Cipru si Finlanda si mai poate transfera date cu caracter personal către organisme publice sau guvernamentale pentru a-și îndeplini cerințele legale. Transferul internațional de date cu caracter personal pe teritorii străine care nu oferă o protecție adecvată a drepturilor persoanelor vizate de date cu caracter personal se realizează strict dacă subiectul a dat consimțământul și / sau în scopul executării acordului și / sau în conformitate cu prevederile legale cerințe.
Pentru transferul datelor cu caracter personal către terți aflați în afara teritoriului țărilor care sunt părți la Convenția Consiliului Europei privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal și, de asemenea, de pe teritoriul țărilor care asigură un nivel adecvat de protejare a datelor cu caracter personal cu terți relevanți (dacă este cazul, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal), se încheie contracte care conțin „clauzele standard ale contractelor" (CSC), care garantează respectarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice . Lista terților și datele personale transferate acestora pot fi solicitate persoanei responsabile pentru organizarea protecției datelor cu caracter personal.
9. Utilizarea cookie-urilor
Site-ul utilizează cookie-uri ca tehnologie pentru identificarea utilizatorului. Cookie-urile pot fi înregistrate pe computerul folosit de Utilizator pentru a accesa Site-ul pentru autorizarea automată viitoare, precum și pentru colectarea datelor statistice, în special despre vizitele pe Site, pentru publicitate vizată.
Administratia site-ului nu stochează date personale sau parole în cookie-uri.
Utilizatorul are dreptul de a interzice salvarea cookie-urilor pe computerul folosit pentru accesarea site-ului prin configurarea corespunzătoare a browserului său. Trebuie avut în vedere faptul că este posibil ca serviciile site- ului care utilizează această tehnologie să nu mai fie disponibile.
10. Cum să ne contactați cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Persoanele specificate în secțiunea 1 pot contacta Algorithmics și cei desemnați de Algorithmics ca persoane responsabile pentru organizarea procesării datelor cu caracter personal cu privire la toate problemele legate de prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal folosind următoarele contacte:
Start Plan Progres srl., email: [email protected]
Algorithmics Global FZE, email:  [email protected]